Regulamin

kontoREGULAMIN SKLEPU dla zamówień złożonych od dnia 1.06. 2016 r.

1. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym tapetykarat.pl  działającym pod adresem: http://tapetykarat.pl , który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to F.P.H.U. KARAT Kowalski Zbigniew z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Niedziałkowskiego 4, o numerze NIP: 878-100-71-35.

Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tapetykarat.pl

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

Cenie – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Koszty dostarczenia Towaru).

Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie tapetykarat.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.


2. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. TAPETYKARAT.PL  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego TAPETYKARAT.PL. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego TAPETYKARAT.PL w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

  • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
  • włączoną obsługę Java Script,
  • włączoną obsługę plików Cookies,
  • aktywny adres e-mail.


3. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

  • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  • dodania ich do koszyka,
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  • zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
  • podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
  • kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość ze swoim zamówieniem.

4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. .

5. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży.


4. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru mogą być regulowane w jednej z następujących form płatności:

a) przelew bankowy,
b) płatność za pobraniem

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy w 59 1020 5024 0000 1902 0008 8336


5. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez firmę kurierską DPD tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.


6. Zwrot oraz wymiana Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwroty prosimy wysyłać na adres:

F.P.H.U. KARAT Kowalski Zbigniew

ul. Niedziałkowskiego 4

87-200 Wąbrzeźno

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


7. Gwarancja i reklamacja towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty posiadają 2-letnią gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepi podany w górnej części Regulaminu. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

5.Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

F.P.H.U. KARAT Kowalski Zbigniew

ul. Niedziałkowskiego 4

87-200 Wąbrzeźno

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8. Ochrona danych osobowych

1. Składając Zamówienie Klient wyraża, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w koszyku, zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest F.P.H.U. KARAT Kowalski Zbigniew.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Więcej informacji odnośnie Polityki Prywatności można znaleźć pod adresem: https://tapetykarat.pl/polityka-prywatnosci/

9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.